Generelle vilkår og betingelser for salg – Spanvall ApS

 1. Omfang

  1. Alle leverancer fra Spanvall ApS (“Producent”) til alle købere af Producentens produkter, herunder distributører, mellemmænd, agenter og direkte købere (både virksomheder og forbrugere), (“Køber”) er underlagt disse generelle vilkår og betingelser af salg, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 2. Obligatoriske bestemmelser i relevant lovgivning

  1. Disse generelle salgs- og salgsbetingelser er kun underlagt ufravigelige bestemmelser i relevant lovgivning, f.eks. købeloven, lov nr. 102 af april 1906 med senere ændringer, og rentelovens lov nr. 638 af december 1977 med senere ændringer. Ikke-obligatoriske lovbestemmelser skal anses for at være udelukket af disse generelle salgs- og salgsbetingelser, i det omfang bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser afviger fra sådanne ikke-obligatoriske bestemmelser.

 3. Tilbud og ordrebekræftelse

  1. Køberen skal acceptere tilbuddene inden for otte kalenderdage. I denne afventende acceptperiode har producenten ret til at sælge de tilbudte produkter til tredjemand. Købers ordre, accept osv. er ikke bindende for Producent, før en skriftlig ordrebekræftelse er afgivet af Producent. Køber må ikke på noget tidspunkt overføre tilbuddet eller nogen dokumentation til nogen tredjepart, herunder under eller efter tilbudsperioden og/eller accept.

 4. Priser

  1. Priser skal være baseret på producentens aktuelle prisliste på tidspunktet for ordreafgivelse. Priserne er angivet i DKK eller EUR og er ikke inklusive moms, fragt eller andre gebyrer, medmindre andet er aftalt. Hvis Køber er forbruger, skal priserne i producentens prisliste inkludere moms og lignende gebyrer.

  2. Priserne er underlagt dokumenterede væsentlige ændringer i forhold, som er relevante for den aftalte leverance, og som Producent ikke har indflydelse på, f.eks. valutakurser, stigning i råvarepriser, fragt, told og afgifter. Eventuel rabat fratrækkes beløbet eksklusive moms.

  3. Producent forbeholder sig ret til at opkræve administrative gebyrer i forbindelse med ordrer på mindre end et bestemt beløb eller volumen, forgæves transport, speciel emballage, uberettigede klager og andre lignende omstændigheder.

  4. Producent kan til enhver tid og uden forudgående varsel justere sine prislister for produkter, gebyrer, returgebyrer osv.

 5. Betaling og ejendomsforbehold

  1. Købsprisen forfalder til betaling på leveringstidspunktet. Der kan ikke foretages modregning i det omfang, Producent bestrider modkravet.

  2. Ingen reklamation giver køber ret til at tilbageholde betaling for leverancer.

  3. I det omfang Køber ikke betaler nogen faktura inden for syv kalenderdage efter forfaldsdatoen for betaling, påløber morarenter med 1,5 procent pr. måned eller en brøkdel af en måned. Efter forfaldsdatoen for betaling kan Producents faktura og krav på renter uden yderligere varsel stilles til inkasso, ligesom der kan opkræves omkostninger ud over de omkostninger, der følger af lovgivningen om inkasso.

  4. Producent er til enhver tid berettiget til efter eget skøn at kræve enten kontant betaling eller sikkerhed for betalingen.

  5. De solgte produkter forbliver producentens ejendom, indtil producenten modtager fuld betaling.

 6. Annullering

  1. Køberen kan ikke ændre eller annullere ordrer senere end 2 måneder før den angivne afsendelsesdato. Producenten kan efter eget skøn acceptere at omdirigere igangværende ordrer, men eventuelle ekstra omkostninger vil blive opkrævet hos Køber.

  2. Hvis køberen på trods af ovenstående klausul helt eller delvist annullerer eller ændrer en ordre, Producenten vil være ansvarlig for ethvert tab af fortjeneste og eventuelle andre omkostninger/tab pådraget af køberen.

 7. Produktoplysninger og produktændringer

  1. Oplysninger angivet i produktinformation og prislister er ikke bindende for producenten, medmindre en skriftlig aftale udtrykkeligt henviser til dem.

  2. Svar på forespørgsler vedrørende produktanvendelse, egenskaber osv. skal betragtes som vejledende, ikke-bindende og generelle. Svar skal betragtes som generel vejledning om produktet og ikke som specifik rådgivning om produktets egnethed til Købers tilsigtede formål.

  3. Små forskelle med hensyn til de anførte mål, vægte, tal, farver og andre sådanne oplysninger tæller ikke som mangler.

  4. Med hensyn til afsnit 7.3, hvis der er en lille forskel i tilfælde af en margin på max. 10 % mere eller mindre end specifikationen angivet. Det vil ikke tælle som mangler.

  5. Prøver fremstillet eller leveret tjener kun som en indikation.

 8. Levering og leveringstidspunkt

  1. Levering skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms gældende på det tidspunkt, hvor den individuelle købsaftale blev indgået mellem Producent og Køber. Levering sker EXW (Ex Works) fra det lager, hvor varen er, medmindre parterne har aftalt en anden leveringsklausul.

  2. Køber kan ikke afhente produkterne; dog kan fragt købes fra producenten. For så vidt der købes fragt, skal levering være CFR (Cost and Freight), Købers destinationshavn, og levering anses for udført, når produkterne afsendes til fragtføreren, uanset om denne fragtfører er ekstern eller producentens eget køretøj. Køber er ansvarlig for forsinkelser og forsikring under transporten, medmindre parterne har aftalt en anden leveringsklausul.

  3. Enhver leveringsdato angivet i den skriftlige ordrebekræftelse er udelukkende en retningslinje.

  4. Rettidig levering forudsætter, at producenten modtager alle relevante oplysninger i rimelig tid i forvejen.

  5. I det omfang Producent ikke leverer inden for en aftalt leveringsdato, er Køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig og endelig leveringsfrist på mindst 30 kalenderdage. Såfremt Køber agter at hæve aftalen i det omfang levering ikke sker inden for denne frist, skal Køber udtrykkeligt gøre opmærksom herpå. Såfremt levering ikke sker inden for den nye frist (med forbehold for udtrykkelig fortrydelsesret), kan Køber hæve den forsinkede del af leverancen. Dele af aftalen, der ikke er berørt af forsinkelse, kan ikke opsiges.

  6. Hvis Køber hæver aftalen på grund af forsinkelse i henhold til betingelserne i punkt 8.5, er Køber berettiget til at kræve kompensation for meromkostninger ved erstatningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 5 procent af købesummen for den forsinkede del af leverancen.

  7. Hvis aftalen mellem Producent og Køber udgør en distributionsaftale eller et lignende langsigtet kontraktforhold, skal enhver opsigelse af en leverance på grund af Producentens forsinkelse ikke i øvrigt påvirke aftalen mellem fester.

  8. I det omfang Køber ikke hæver aftalen og får leveret produkterne, er Køber ikke berettiget til noget vederlag eller kompensation i forbindelse med forsinkelsen.

 9. Tilsynspligt og reklamationer

  1. Ved modtagelsen skal Køber straks og grundigt inspicere produkterne. Såfremt leverancen er mangelfuld eller mangelfuld, skal Køber straks og senest 2 kalenderdage registrere sin reklamation hos Producent.

  2. I det omfang Køber på et senere tidspunkt opdager mangler eller mangler, som trods grundig eftersyn ikke kunne påvises ved modtagelsen, skal Køber straks efter opdagelse og senest 2 kalenderdage meddele dette til Producent. .

  3. Hvis Køber ikke registrerer sin klage i overensstemmelse med ovenstående, fortaber Køber enhver ret til at rejse krav mod Producent for sådanne mangler eller defekter.

 10. Ansvar for mangler

  1. Ved modtagelse af en berettiget og rettidig klage skal producenten afhjælpe manglen gennem en erstatningslevering. Udskiftning skal arrangeres uden unødig forsinkelse og afsluttes inden for rimelig tid. Udskiftning skal finde sted, hvor produktet er placeret og for producentens regning med de undtagelser, der er anført nedenfor.

  2. I det omfang Købers reklamation viser sig uberettiget, og Producent har leveret leverancer i forbindelse med forsøg på at erstatte produkter eller har betalt fragtomkostninger, er Producenten berettiget til at fakturere Køber for eventuelle udgifter.

  3. I det omfang Producent ikke opfylder sin forpligtelse til at erstatte inden for rimelig tid, er Køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig og endelig frist for ombytning på mindst 30 kalenderdage. I det omfang ombytning ikke sker inden for denne frist, kan Køber kræve et forholdsmæssigt prisafslag; dog højst 5 procent af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan Køber i stedet hæve en del af leverancen vedrørende de mangelfulde produkter. Dele af aftalen, der ikke er berørt af misligholdelsen, kan ikke opsiges.

  4. Hvis Køber opsiger en del af leverancen vedrørende defekte produkter, er Køber ikke berettiget til at kræve erstatning for yderligere omkostninger ved erstatningskøb.

  5. Hvis aftalen mellem Producent og Køber udgør en distributionsaftale eller et lignende langsigtet kontraktforhold, skal enhver opsigelse af en leverance på grund af mangler ved leverede produkter i øvrigt ikke påvirke aftalen mellem parterne.

  6. Producenten er ansvarlig for mangler i 6 måneder fra leveringsdatoen. For udskiftede produkter er producenten ansvarlig for defekter i 6 måneder fra datoen for udskiftningen; dog aldrig længere end 12 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

 11. Ansvarsfritagelse

  1. Følgende forhold fritager Producent for ansvar, i det omfang de forhindrer ham i at opfylde aftalen eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som er uden for parternes kontrol, f.eks. brand, krig, mobilisering eller enhver form for hvervning af lignende omfang, rekvirering, konfiskation, valutarestriktioner, optøjer og uroligheder, mangel på transportmidler, generel mangel på produkter, magtbegrænsninger, ekstraordinære foranstaltninger fra EU-myndighedernes side og mangler eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører på grund af forhold nævnt under dette afsnit.

  2. I det omfang Køber er udsat for force majeure, skal Køber dække Producentens udgifter i forbindelse med sikring af produkternes sikkerhed under force majeure-situationen.

  3. I det omfang opfyldelse af aftalen hindres i mere end 6 måneder på grund af force majeure, er parterne berettiget til at hæve den uopfyldte del af leverancen uden ansvar.

  4. Hvis aftalen mellem Producent og Køber udgør en distributionsaftale eller et lignende langsigtet kontraktforhold, skal enhver opsigelse af en leverance på grund af force majeure i øvrigt ikke påvirke aftalen mellem fester.

 12. Ansvar for skader forårsaget af produkterne (produktansvar)

  1. Producent er kun underlagt produktansvar i det omfang et sådant ansvar er et resultat af ufravigelige regler i henhold til lov om produktansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 og eventuelle efterfølgende ændringer. Producenten er ikke ansvarlig for tingskade, medmindre den pågældende ejendom er af en karakter, der sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig beskæftigelse og hovedsagelig er beskæftiget i overensstemmelse hermed af sagsøgeren. Producenten er ikke ansvarlig for skader på selve det defekte produkt eller andre større produkter, som det måtte være indbygget i.

  2. I det omfang en tredjepart påberåber sig produktansvar mod en af ​​parterne, skal denne part straks underrette den anden part om dette krav. Køber skal holde producenten skadesløs, for så vidt som producenten holdes ansvarlig for ethvert tab, som producenten ikke er ansvarlig for.

 13. Ansvarsbegrænsning

  1. Med forbehold af yderligere ansvarsbegrænsninger i §§ 8-10, ydes der kun erstatning for direkte, dokumenterede tab. Producenten er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader mv., herunder f.eks. Købers driftstab eller tab af fortjeneste. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i det omfang, producenten har udvist grov uagtsomhed.

 14. Gældende lov og kompetent domstol

  1. Alle kontrakter skal være underlagt og fortolkes i i overensstemmelse med lovgivningen af Danmark.

  2. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse salgsbetingelser eller enhver kontrakt mellem Producent og Køberen, inklusive enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf skal afgøres ved voldgift administreret af Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til reglerne for voldgiftsproceduren vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut og i force på på tidspunkt hvor sådanne procedurer er påbegyndt.

  3. Voldgiftsstedet skal være København, Danmark, og sproget af procedurerne skal være dansk. Enhver part er dog berettiget til indsende dokumentar bevis i enten dansk eller engelsk.

  4. Hvis individuelle betingelser i denne aftale er juridisk ineffektive, skal effektiviteten af ​​andre betingelser være uden præjudice. De ineffektive betingelservilerstattes med effektive og gennemførlige betingelser i henhold til til det retsgrundlag, der kommer tættest på de kontraherende parters økonomiske hensigter.